Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Е-ПОРТАЛ
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Съобщения по чл.32 от ДОПК
Избори за членове на Европейски парламент и Народно събрание
ЮЛИ 2024
ПВС ЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

село Нова Махала
село Фотиново
Подаване на сигнали и жалби

Подаване на сигнал
Ред за подаване на предложения сигнали и жалби
АНКЕТА

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

  

Релеф

 

     Релефът на общината е планински. Средната й надморска височина е 1136 м. Най-ниската точка е 770 м, а най-високата - връх Баташки Снежник - 2082 м. В югозападната част на Баташката планина се издига връх Сюткя (2186 м). На юг от Батак, освен Баташки Снежник, се извисяват Остри връх (1957 м) и връх Семерелан (1817 м). Южно от тези върхове се простира обширната равна местност Беглика, която продължава до прохода Камен дял. Това е една изключително красива местност, през която лъкатуши река Беглишка и дава водите на язовирите Голям Беглик и Беглика.


Климат
     Климатът в района е умереноконтинентален. В ниския пояс (до 1000 м) е преходноконтинентален, а в планинския и високопланинския пояс има планински характер.
     Средната годишна температура е 13-15 ºС, годишната температурна амплитуда е 20.1 ºС. Зимата в Батак не е студена. Средната януарска температура е от 3 до 5 ºС. През пролетта и есента мъглите се стичат в пролома на Стара река, а в града грее слънце. Лятото е прохладно.
     В района преобладават северните и североизточните ветрове със средна скорост 1.2 м/сек. Годишната сума на валежите е 685 мм/кв.м, което налага рационалното използване на съществуващите водни запаси.
     През зимата падат големи снегове – до 65 см в града и 150 см в планината. Снегът се задържа от 2 до 5 месеца.


Почви

     Почвената покривка в района на община Батак е представена от алувиални, торфено-блатни и ливадни почви.
     Високопланинската част е заета предимно от канелени горски, светлокафяви и тъмнокафяви горски почви и планинско-ливадни почви, които дават възможност за пасищно животновъдство и отглеждане на картофи.


Водни ресурси

 

 

Яз. Батак  

                

     На пространство от 3600 кв. км, което обхваща Баташката планина, се простира Баташкият водносилов път. От водосборната му зона (761 кв. км) се събират водите на 150 реки, рекички и потоци. Те пълнят седем язовира и движат три електростанции с обща мощност 220 000 киловата. На север от Батак се намира яз. Батак, който събира 315 млн. куб. м вода , дълъг е 17 км и е широк 4 км. На територията на общината са изградени още четири язовира – Беглика, Голям Беглик, Широка поляна и Тошков чарк. Общият капацитет на язовирите е 8355 млн. куб.м.
Основната водна артерия, минаваща през територията на общината, е Стара река, чиято дължина е 61 км, а водосборната й област (до Батак) е 27.2 км.
     Водите на тези водоприемници поради релефните природни дадености не се използват за напояване в района на общината.


Флора и фауна
     Природните дадености, богатството и разнообразието на горски масиви са предпоставка за съществуването на добри дивечови запаси - елени, сърни, глигани, диви кози, мечки, вълци, лисици. От дребните бозайници се срещат зайци, таралежи, катерици, от пернатите - глухари, гълъби, врани, яребици, дроздове, а около водните площи - диви патици и гъски.


Защитени обекти
     На територията на община Батак се намират два резервата – Дупката (под егидата на ЮНЕСКО), и Беглика, с обща площ 2653 ха.
Обособени са 10 защитени местности с обща площ 1850.4 ха. Най-голяма е Баташки Снежник – 1054 ха. В общината се намира и Фотенският водопад - природна забележителност с площ от 12.1 ха.
Горите в Баташката община заемат 57815.3 ха от територията й.

 


Държавно лесничейство - Батак

                                                                 Площта на горите със специално предназначение е 21406.6 ха (37%). От тях:

  • защитни – 2570.7 ха (12%)
  • рекреационни – 3191.1 ха (14.9%)
  • защитени природни територии – 5284.6 ха
  • други – 10361.2 ха (48.4%)

     Общият запас на горите в общината е 13567600 куб. м, като годишният прираст е 184092 куб. м.
В общината има три действащи горски разсадника (обща площ 68 дка) с основна цел производство на фиданки за залесяване, разположени на територията на три държавни лесничейства. В тях се отглеждат фиданки от 6 дървесни вида.
     Съгласно лесоустройствените проекти на лесничействата средно годишно на територията на общината се залесява върху 1890 дка. По участие на дървесни видове в залесяването с най-голям дял са обикновеният смърч – 67.6%, белият бор – 28.9%, черният бор – 0.7%, елата - 0.3%, бялата мура – 0.3%.

     Управлението на горскостопанската дейност се осъществява от Регионално дирекция на горите – Пазарджик. То ръководи цялостната дейност на четирите държавни лесничейства на територията на общината - Батак, Борово, Родопи, Широка поляна.

 

All rights reserved © 2024 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 726713