Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Е-ПОРТАЛ
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Съобщения по чл.32 от ДОПК
Избори за членове на Европейски парламент и Народно събрание
ЮЛИ 2024
ПВС ЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

село Нова Махала
село Фотиново
Подаване на сигнали и жалби

Подаване на сигнал
Ред за подаване на предложения сигнали и жалби
АНКЕТА

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

  
   


Община Батак открива процедура по реда на чл. 14, ал. 4 и глава осма «а» от Закон за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ Зимно поддържане и снегопочистване на пътната мрежа на територията на Община Батак за експлоатационния сезон 2015 – 2016 год.


Община Батак открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана с Предмет: ”Доставка на горива за МПС собственост на Община Батак”- 2015 г.Община Батак открива процедура на договаряне без обявление по реда На основание чл. 90, ал. 1, т. 8, буква „а)” и буква „б)” от Закона за обществени поръчки и във връзка с Решение № 95-Р-1/22.07.2015 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнителни строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на общински пътища в община Батак” – обект: общински път PAZ2044 /ІІІ – 377, Равногор – Нова махала/ - Граница общ. (Брацигово – Батак) – Фотиново – Граница общ. (Батак – Девин) – Девин /ІІІ – 197/ с дължина 6, 200 км..
Община Батак в качеството си на Възложител по чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание глава осма „а” „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана” от ЗОП и Заповед №37/13.01.2015г. на Кмета на Община Батак открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за „Картиране на водемите и изготвяне на онлайн база данни с интерактивна карта”, „Регистрация, хостинг план и SEO оптимизация и позициониране” и „Анализ на обектите за туризъм в РО” които са одобрени дейности по Проект „Интерактивен, информационен портал за популяризиране на спортния риболов и туризма на територията на община Батак” и Договор № 489 от 17.11.2014 г. по мярка 4.1.”Развитие на Рибарските области”, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” по приоритетна ос №4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на РБългария, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013 г., сключен между Община Батак и Изпълнителна Агенция по Рибарство и Аквакултури /ИАРА/ и МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат”.


Община Батак в качеството си на Възложител по чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание глава осма „а” „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана” от ЗОП и Заповед № 924 от 22.12.2014 г. на Кмета на община Батак, открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги: Изготвяне на функционален анализ на всички структури и дейности на общинската администрация в община Батак чрез Единната методология за провеждане на функционален анализ на държавната администрация и Оптимизация на дейностите на общинската администрация”, по проект “Повишаване на ефективността на общинската администрация на Батак, чрез анализ и оптимизация”, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, Приоритетна ос I “Добро управление", подприоритет 1.1. "Ефективна структура на държавната администрация", бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07, с регистрационен номер 13-11-56 от 08.05.2014 г. с бенефициент община Батак, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Община Батак открива процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: "Упражняване на авторски надзор по проект: „Рехабилитация на общински пътища в Община Батак”


Община Батак открива процедура по реда на чл. 14, ал. 4 и глава осма «а» от Закон за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ Зимно поддържане и снегопочистване на пътната мрежа на територията на Община Батак за експлоатационния сезон 2014 – 2015 год.”


Община Батак открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана с Предмет: :”Рехабилитация на ул.”Трендафил Керелов” гр.Батак и ул.”№17” с.Фотиново, Община Батак, Област Пазарджик”


Община Батак открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана с Предмет: ”Доставка на горива за МПС собственост на Община Батак”- 2014 г.


Община Батак открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана с Предмет: Избор на изпълнител за „Изграждане на дребна туристическа инфраструктура” и „Изграждане на информационна инфраструктура” които са одобрени дейности по Проект „Популяризиране и насърчаване на спортния риболов и туризма на територията на община Батак”


Община Батак обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за учебните и социални заведения на територията на Община Батак.” 1. Община Батак открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана с Предмет:„ Зимно поддържане и снегопочистване на пътната мрежа на територията на Община Батак за експлоатационния сезон 2012 – 2013 год.””.

Дата за получаване на документация за участие – 16.11.2012г. – 17.00 ч.
Дата за получаване на оферти или заявления за участие – 28.11.2012 г. –17.00 ч.
Дата за отваряне на офертите – 29.11.2012 г. – 14.00 ч.

Публична покана2. Община Батак открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана с Предмет:„Изграждане и основен ремонт на общински пътища-Ремонт на общински път PAZ - 2002 - м."Цигов чарк" – контра стена на яз.Батак”.

Дата на получаване на офертите – 10.10.2012г. – 17.00 ч.
Дата на отваряне на офертите – 11.10.2012 г. –14.00 ч.

Публична покана
Документация
Указания
Количествена сметка

All rights reserved © 2024 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 726715