Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2019 за ЕП
ЮНИ 2019
ПВС ЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

ОБЯВИ, ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

  


03.05.2019г.
На основание Заповед № 306 / 03.05.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 491 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1253/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 19 том 2, рег. № 351 / 18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.1321 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка хиляда триста двадесет и едно арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 869.00 кв.м. /осемстотин шестдесет и девет квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: 02837.503.41 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка четиридесет и едно арабско/, номер по предходен план: 19 /деветнадесет арабско/, квартал: 6/шест арабско/, парцел: II /две римско/- 41 /четиридесет и едно арабско/, при съседи на имота: 02837.503.42, 02837...
Прочети повече

03.05.2019г.
На основание Заповед № 305 / 03.05.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 487 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1252/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 18 том 2, рег. № 350 / 18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.1320 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка хиляда триста и двадесет арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 448.00 кв.м. /четиристотин четиридесет и осем квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: 02837.503.41 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка четиридесет и едно арабско/, номер по предходен план: 19 /деветнадесет арабско/, квартал: 6/шест арабско/, парцел: I /едно римско/- 41 /четиридесет и едно арабско/, при съседи на имота: 02837.503.9506, 02837...
Прочети повече

03.05.2019г.
На основание Заповед № 304 / 03.05.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 485 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1254/ 18.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 50 том II, рег. № 403/25.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.738 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка седемстотин тридесет и осем арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 128.00 кв.м. /сто двадесет и осем квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 16/шестнадесет арабско/, парцел: VIII /осем римско/, при съседи на имота: 02837.503.271, 02837...
Прочети повече

03.05.2019г.
На основание Заповед № 303 / 03.05.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 490 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1250/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 16 том 2, рег. № 348/18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.266 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка двеста шестдесет и шест арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 692.00 кв.м. /шестстотин деветдесет и два квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 94 /деветдесет и четири арабско/, квартал: 16/шестнадесет арабско/, парцел: I /едно римско/, при съседи на имота: 02837.503.267, 02837...
Прочети повече

03.05.2019г.
На основание Заповед № 302 / 03.05.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 486 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1251/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 17 том 2, рег. № 349/18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.265 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка двеста шестдесет и пет арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 653.00 кв.м. /шестстотин петдесет и три квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 94 /деветдесет и четири арабско/, квартал: 16/шестнадесет арабско/, парцел: XIV /четиринадесет римско/, при съседи на имота: 02837.503.266, 02837...
Прочети повече

03.05.2019г.
На основание Заповед № 301 / 03.05.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 489 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1249/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 15 том 2, рег. № 347/18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.264 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка двеста шестдесет и четири арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 789.00 кв.м. /седемстотин осемдесет и девет квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 94 /деветдесет и четири арабско/, квартал: 16/шестнадесет арабско/, парцел: XIII /тринадесет римско/, при съседи на имота: 02837.503.267, 02837.503.266, 02837.503.265, 02837.503.9544, 02837...
Прочети повече

03.05.2019г.
На основание Заповед № 300 / 03.05.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 488 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1248/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 14 том 2, рег. № 346/18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.263 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка двеста шестдесет и три арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 627.00 кв.м. /шестстотин двадесет и седем квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 94 /деветдесет и четири арабско/, квартал: 16/шестнадесет арабско/, парцел: XII /дванадесет римско/, при съседи на имота: 02837.503.262, 02837...
Прочети повече

07.03.2019г.
На основание Заповед № 155 / 01.03.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 456 / 31.01.2019 г., взето с Протокол № 39 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1245/ 06.11.2018 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 121 том 7, рег. № 1865/06.11.2018г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.2338 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и едно арабско точка две хиляди триста тридесет и осем арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 347.00 кв.м. /триста четиридесет и седем квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к.4580, ул. „Иван Вазов”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 2338 /две хиляди триста тридесет и осем арабско/, при съседи на имота: 02837.501.9657,02837.501.9658, 837.501.9651...
Прочети повече

12.12.2018г.
На основание Заповед № 830 / 04.12.2018г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 448 / 15.11.2018 г., взето с Протокол № 37 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1245/ 06.11.2018 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 121 том 7, рег. № 1865/06.11.2018г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.2338 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и едно арабско точка две хиляди триста тридесет и осем арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 347.00 кв.м. /триста четиридесет и седем квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к.4580, ул. „Иван Вазов”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 2338 /две хиляди триста тридесет и осем арабско/, при съседи на имота: 02837.501.9657,02837.....
Прочети повече

13.11.2018г.
На основание Заповед №762 /13.11.2018г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 437/ 25.10.2018 г., взето с Протокол № 36 на ОбС – Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1244 / 26.09.2018 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 133 том 6, рег. № 1579/01.10.2018г, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.11.64 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка единадесет арабско точка шестдесет и четири арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Корията”, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, площ на имота: 5 404.00 кв.м. /пет хиляди четиристотин и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 025064 /нула двадесет и пет хиляди и шестдесет и четири арабско/, при съседи на имота: 02837.11.66; 02837.11.159; 02837.11.160; 02837.11.63.....
Прочети повече

19.10.2018г.
На основание Заповед № 679/15.10.2018г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 422/27.09.2018 г., взето с Протокол № 35 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1243 / 29.08.2018 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 175 том V, рег. № 1360/30.08.2018г, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.11.61 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка единадесет арабско точка шестдесет и едно арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: м. Корията, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, площ на имота: 3 001.00 кв.м. /три хиляди и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 025061 /нула двадесет и пет хиляди и шестдесет и едно арабско/, при съседи на имота: 02837.11.206, 02837.11.59, 02837.11.60, 02837.....
Прочети повече

17.10.2018г.
На основание Заповед № 681 от 15.10.2018 г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 418 от 27.09.2018 г. на ОбС – Батак
ОБЯВЯВА
КОНКУРС за отдаване под наем за срок от 6 /шест/ години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, съгл. АОС № 568 / 02.10.2012 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 81 том V, рег. № 1340 от 09.10.2012г., а именно: помещение с площ от 31.00 кв.м., намиращо се на партерния етаж от източната страна на Административната сграда на Община Батак, представляваща Самостоятелен обект с идентификатор 02837.501.735.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, съставляващ сграда с предназначение: Административна, деловодна сграда, брой етажи: 4 /четири/ със застроена площ: 551.00 кв.м. /петстотин петдесет и един квадратни метра/, с адрес: гр. Батак, п.к. 4580, пл. Освобождение № 5, община Батак, област Пазарджик, разположена в поземлен имот с идентификатор 02837.501.735. Съседи на имота: 02837.501.9528, 02837.501.9551, 02837.501.....
Прочети повече

22.08.2018г.
На основание Заповед № 531/22.08.2018г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 398/07.08.2018 г., взето с Протокол № 34 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1224 / 09.05.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 40 том3, рег. № 714 от 31.05.2018г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.919, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 655.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к.4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За вилна сграда, стар идентификатор: 02837.503.270, номер на имота по предходен план: 94, квартал 16, парцел I - 919 „ИВС”, при съседи на имота: 02837.503.271; 02837.503.909.....
Прочети повече

22.08.2018г.
На основание Заповед № 532/22.08.2018г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 410/07.08.2018 г., взето с Протокол № 34 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1236 / 24.07.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 86 том4, рег. № 1002 от 26.07.2018г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.651 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка шестстотин петдесет и едно арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 446.00 кв.м. /четиристотин четиридесет и шест квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к.4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 167/сто шестдесет и седем арабско/, квартал 33 /тридесет и три арабско/, парцел I /едно римско/, при съседи на имота: 02837.503.650, 02837.503.9589.....
Прочети повече

22.08.2018г.
На основание Заповед № 538/22.08.2018г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 411/07.08.2018 г., взето с Протокол № 34 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1142 / 05.10.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 111 том 9, рег. № 2411 от 19.10.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.11.172 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка единадесет арабско точка сто седемдесет и две арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 2 500.00 кв.м. /две хиляди и петстотин квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, м. Пейчинова тумба, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 025172 /нула двадесет и пет хиляди сто седемдесет и две арабско/, при съседи на имота: 02837.11.186; 02837.11.58.....
Прочети повече

22.08.2018г.
На основание Заповед № 537/22.08.2018г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 412/07.08.2018 г., взето с Протокол № 34 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1237 / 24.07.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 87 том4, рег. № 1003 от 26.07.2018г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.11.63 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка единадесет арабско точка шестдесет и три арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: м. Корията, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, площ на имота: 2 994.00 кв.м. /две хиляди деветстотин деветдесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 025063 /нула двадесет и пет хиляди и шестдесет и три арабско/, при съседи на имота: 02837.11.64; 02837.11.160.....
Прочети повече

22.08.2018г.
На основание Заповед № 536/22.08.2018г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 413/07.08.2018 г., взето с Протокол № 34 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1241 / 24.07.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 91 том4, рег. № 1007 от 26.07.2018г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.11.62 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка единадесет арабско точка шестдесет и две арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: м. Корията, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, площ на имота: 3 003.00 кв.м. /три хиляди и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 025062 /нула двадесет и пет хиляди и шестдесет и две арабско/, при съседи на имота: 02837.11.63; 02837.11.157 .....
Прочети повече

22.08.2018г.
На основание Заповед № 535/22.08.2018г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 414/07.08.2018 г., взето с Протокол № 34 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1240 / 24.07.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 90 том4, рег. № 1006 от 26.07.2018г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.11.60 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка единадесет арабско точка шестдесет арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: м. Корията, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, площ на имота: 2 000.00 кв.м. /две хиляди квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 025060 /нула двадесет и пет хиляди и шестдесет арабско/, при съседи на имота: 02837.11.62; 02837.11.61 .....
Прочети повече

22.08.2018г.
На основание Заповед № 534/22.08.2018г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 415/07.08.2018 г., взето с Протокол № 34 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1239 / 24.07.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 89 том4, рег. № 1005 от 26.07.2018г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.11.59 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка единадесет арабско точка петдесет и девет арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: м. Корията, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, площ на имота: 2 998.00 кв.м. /две хиляди деветстотин деветдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 025059 /нула двадесет и пет хиляди и петдесет и девет арабско/, при съседи на имота:02837.11.60; 02837.11.61; .....
Прочети повече

22.08.2018г.
На основание Заповед № 533/22.08.2018г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 416/07.08.2018 г., взето с Протокол № 34 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1238 / 24.07.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 88 том4, рег. № 1004 от 26.07.2018г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.11.58 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка единадесет арабско точка петдесет и осем арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: м. Корията, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, площ на имота: 3 004.00 кв.м. /три хиляди и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 025058 /нула двадесет и пет хиляди и петдесет и осем арабско/, при съседи на имота: 02837.11.59; 02837.11.81.....
Прочети повече

30.04.2018г.
На основание чл.91, ал.1 от КТ и във връзка с чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство и Заповед №66/05.02.2018г. на Кмета на Община Батак.
ОБЯВЯВА
Конкурс за заемане на длъжността "Директор" на Исторически музей - Батак
Място на работа - Исторически музей гр. Батак, на адрес: гр. Батак, пл. Освобождение 5.....
Прочети повече

17.04.2018г.
На основание Заповед № 202 / 16.04.2018г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 356/29.03.2018 г., взето с Протокол № 31 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1218 / 18.01.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 106 том1, рег. №168 от 15.02.2018г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.386 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и едно арабско точка триста осемдесет и шест арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 244.00 кв.м. /двеста четиридесет и четири квадратни метра/, с адрес: гр. Батак, п.к. 4580, ул. „Партизанска”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: 02837.501.1681 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и едно арабско точка хиляда шестстотин осемдесет и едно арабско/, номер на имота по предходен план: 1681 /хиляда шестстотин осемдесет и едно арабско/, при съседи на имота: 02837.501.2398; .....
Прочети повече

All rights reserved © 2019 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 394207