Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Е-ПОРТАЛ
Достъп до обществена
       информация
Регистри
COVID-19
Съобщения по чл.32 от ДОПК
Парламентарни избори 02.04.2023г
ЮНИ 2023
ПВС ЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

село Нова Махала
село Фотиново
Подаване на сигнали и жалби

Подаване на сигнал
Ред за подаване на предложения сигнали и жалби
АНКЕТА

ОБЯВЛЕНИЕ
Протокол №2 за допълнително разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на Община Батак.
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: "Вилно селище" в поземлен имот с идентификатор 02837.1.105, местност "Лазена къшла" по КККР на гр. Батак, община Батак, Възложител: Якоф Стоилов Джаров...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: "Вилно селище" в поземлен имот с идентификатор 02837.1.100, местност "Лазена къшла" по КККР на гр. Батак, община Батак, Възложител: Анатоли Петров Антов...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Протокол №1 за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на Община Батак.
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: Въвеждане на енергоефективни мерки в административна сграда на община Батак, обл.Пазарджик ПИ 02837.501.735, по Процедура: BG-RRP-4.020 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН СГРАДЕН ФОНД ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ“ към Инвестиция „ПОДКРЕПА ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД“ на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: Изграждане на вилно селище" в поземлен имот с идентификатор 02837.1.102, местност "Лазена къшла" по КККР на гр. Батак, община Батак. Възложител: Радослав Георгиев Кехайов...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: "Изграждане на вилно селище" в поземлен имот с идентификатор 02837.1.101, местност "Лазена къшла" по КККР на гр. Батак, община Батак. Възложител: Милена Георгиева Витанова...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Заповед 169/24.02.2023г. на Кмета на Община Батак относно забрана за свободно пашуване...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме, че Община Батак има инвестиционно намерение за „Изграждане на два местни пътя“ в ПИ 02837.17.241 м. яз Беглика по КККР на гр. Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Батак обявява на животновъдите , отглеждащи пасищни селскостопански животни и имащи регистрирани постоянни животновъдни обекти на територията на общината , че с решение № 388 от 16.02.2023 г. взето с протокол № 31 на Общински съвет – Батак се допълва годишния план за паша за стопанска 2023-2024 година към Приложение III-землище с.Фотиново със следните имоти.
Допълнение към приложение III - землище Фотиново

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „Изграждане на осем къщи, паркинг и вътрешен път“ в имоти с идентификатор 02837.9.132, 02837.9.133, 02837.9.134, 02837.9.135, 02837.9.136, 02837.9.137, 02837.9.138, 02837.9.139, 02837.9.130, 02837.9.152, 02837.9.151 и 02837.9.140 (образувани от стар номер 022055) в местност „Радецки“ по КККР на гр. Батак, община Батак, внесено с Уведомление вх. № ПД-01-606 (5)/15.02.2023 г. с възложители : Александър Бозушки, "ЕКО ПРО ТУР" ООД, Анна Хр. Кръсева, Николай М. Вълков и Гергана Ст. Вълкова...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Заповед 124/13.02.2023г. на Кмета на Община Батак относно забрана за изгарянето на излезли от употреба автомобилни гуми...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „Изграждане на път“ в поземлен имот с идентификатор 02837.17.241, м. яз. Беглика по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик и свързания ПУП-ПР за промяна предназначението на земеделска земя, с възложител: Община Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Започна събирането на местните данъци и такса за битови отпадъци за 2023г...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Във връзка с изменения на Закона за подпомагане на земеделските производители(обновен в ДВ, бр. 102 от 2022г). Нерегистрирани тютюнопроизводители се вписват служебно в регистъра по чл. 4, ал. 2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия до 1 март 2023г...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Батак обявява на животновъдите , отглеждащи пасищни селскостопански животни и имащи регистрирани постоянни животновъдни обекти на територията на общината , че с решение № 379 от 16.12.2022 г. взето с протокол № 30 на Общински съвет – Батак са определени пасищата,мерите и ливадите за индивидуално ползване. Лицата желаещи да ползват под наем пасища ,мери и ливади от ОПФ по чл.37 „и“ от ЗСПЗЗ за стопанска 2023-2024 година , по приложените списъци , да подадат документи /заявления по образец одобрен от министъра на МЗХГ/ в срок от 01.03.2023 г. до 10.03.2023 г. включително в сектор „Информационно обслужване и деловодство“ – партерен етаж на административна сграда на община Батак.
Приложение I - землище Батак
Приложение II - землище Нова махала
Приложение III - землище Фотиново

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „Аварийно почистване на коритото на р. Стара река, укрепване на съществуващи подпорни стени, изграждане на съоръжения за предпазване от наводнения в регулационните граници на гр. Батак“ в имоти с идентификатори 02837.501.4024, 02837.502.3010 и 02837.501.4021 по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС с вх.ПД-01-525-(6)/23.12.2022г. и допълнителна информация от 13.01.2023г. Възложител: Община Батак
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „Изграждане на осем къщи, паркинг и вътрешен път“ в имоти с идентификатор 02837.9.132, 02837.9.133, 02837.9.134, 02837.9.135, 02837.9.136, 02837.9.137, 02837.9.138, 02837.9.139, 02837.9.130, 02837.9.152, 02837.9.151 и 02837.9.140 (образувани от стар номер 022055) в местност „Радецки“ по КККР на гр. Батак, община Батак, внесено с Уведомление вх. № ПД-01-606/11.11.2022 г. с възложители : Александър Бозушки, "ЕКО ПРО ТУР" ООД, Анна Хр. Кръсева, Николай М. Вълков и Гергана Ст. Вълкова
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „ Мандра - цех за съхраняване и производство на млечни продукти и доилна зала” в сграда с идентификатор: 02837.10.1458.1, находяща се в имот с идентификатор 02837.101458, местност "Стопански двор" по КККР на гр. Батак, община Батак, обл. Пазарджик, внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС с вх. № ПД-01-57(11) /03.10.2022г. с възложител: "ВЛАСИЙ" ЕООД
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „ Изграждане на вилна сграда, фотоволтаична централаи трафопост” в ПИ с идентификатор: 02837.5.468, местност "Селище" по КККР на гр. Батак, община Батак, което е внесено с уведомление вх. № ПД-01-368-(8) /03.19.2022г. с възложител:"ДАТ 1" ЕООД
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „ Аварийно почистване на р. Стара река, укрепване на съществуващи подпорни стен, изгражданена съоръженния за предпазване от наводнения” в регулационните граници на гр. Батак, община Батак, обл. Пазарджик, което е внесено с уведомление с вх. № ПД-01-525 /05.10.2022г. с възложител: ОБЩИНА БАТАК
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „ Вилно селище” в имот с идентификатор: 02837.6.443, местност "Еньв камък" по КККР на гр. Батак, община Батак, което е внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС с вх. № ПД-01-490(7) /29.09.2022г. с възложител: Радка Калканджиева
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „ Вилно селище” в имот с идентификатор: 02837.6.443, местност "Еньв камък" по КККР на гр. Батак, община Батак, което е внесено с уведомление с вх. № ПД-01-490/13.09.2022г. с възложител: Радка калканджиева
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „ Изграждане на вилна сграда, фотовултаична централа и трафопост” в ПИ с идентификатор: 02837.5.468, местност "Селище" по КККР на гр. Батак, община Батак, което е внесено с уведомление с вх. № ПД-01-368 (3)/08.09.2022г. с възложител: "ДАТ 1"
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „ Вилно селище” в имот с идентификатор 02837.6.433, местност "Еньв камък"по КККР на гр. Батак, община Батак, което е внесено с уведомление с вх. № ПД-01-366 (7)/21.07.2022г. с възложител: Радка Калайджиева...
Прочети повече


ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БАТАК
Летен сезон: 09:00-17:15 без почивен ден.
Зимен сезон: 08:30-12:00 и 13:00-17:00 ч. без почивен ден, има печат.
Прочети повече

КУРОРТ “ЯЗОВИР БАТАК” И МЕСТНОСТТА КУРОРТ “ЦИГОВ ЧАРК”
Разположени са в Западните Родопи, на 21 км от Велинград. Идеално място за отдих по всяко време на годината. Самият курорт разполага с добра настанителна база от всякакъв вид категории, с много заведения и ресторанти. Водите на язовира дават прекрасни възможности за воден спорт и риболов.
Прочети повече

МЕСТНОСТТА “ШИРОКА ПОЛЯНА”
Местността Широка поляна се намира в северозападната част на Западните Родопи. Преобладаващата надморска височина е 1500-1700м...
Прочети повече
 
ПРИЕМНИ ДНИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЖАЛБИ
 
ФОТОГАЛЕРИЯ

 
All rights reserved © 2023 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 634642